NATJEČAJ

Published by Srednja Škola on

Na temelju članka 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, (Narodne novine HNŽ br.: 8/00, 4/04, 5/04, 8/06), članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u HNŽ-u, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ br.: 02-30-462/24 od 27. 2. 2024. godine i izmjene suglasnosti br.:02-30-462/24-1 od 07. 03. 2024.godine i članka 60. Statuta Srednje škole Čapljina, Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Poslovnika o radu Natječajnog povjerenstva Srednje škole Čapljina i Odluke Školskog odbora br.: 02-0201- 206/24 od 07. ožujka 2024., Srednja škola Čapljina raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta za školsku 2023./2024. godinu

 

 

a) Određeno vrijeme – najdulje do 30. 6. 2024. godine

 1. nastavnik predmeta francuski jezik – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 2. nastavnik predmeta psihologija – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 3. nastavnik elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj (21 sat tjedno)
 4. nastavnik elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj (11 sati tjedno)
 5. nastavnik strojarske skupine predmeta – 1 izvršitelj (22 sata tjedno)
 6. nastavnik strojarske skupine predmeta – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
 7. nastavnik strojarske skupine predmeta – 1 izvršitelj (5 sati tjedno)
 8. nastavnik predmeta logika – 1 izvršitelj (3 sata tjedno)
 9. nastavnik predmeta filozofija – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 10. nastavnik predmeta etika – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 11. nastavnik predmeta glazbena umjetnost – 1 izvršitelj (7 sati tjedno)
 12. nastavnik predmeta njemački jezik – 1 izvršitelj (3 sata tjedno)
 13. nastavnik predmeta engleski jezik – 1 izvršitelj (3 sata tjedno)
 14. nastavnik predmeta sociologija – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 15. nastavnik predmeta politika i gospodarstvo – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)
 16. nastavnik ekonomske skupine predmeta – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)
 17. nastavnik predmeta ugostiteljstvo – 1 izvršitelj (3 sata tjedno)
 18. nastavnik predmeta ugostiteljsko posluživanje – 1 izvršitelj (1 sat tjedno)
 19. nastavnik predmeta tjelesna i zdravstvena kultura – 1 izvršitelj (22 sata tjedno)
 20. nastavnik predmeta fizika – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
 21. nastavnik predmeta matematika – 1 izvršitelj ( 18 sati tjedno)
 22. spremačica – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

 

b) Određeno vrijeme – do povratka djelatnika s funkcije, a najdulje do 30. 6. 2024. godine

 1. nastavnik predmeta fizika  – 1 izvršitelj (20 sati tjedno),
 2. nastavnik predmeta matematika  – 1 izvršitelj (20 sati tjedno),
 3. nastavnik predmeta hrvatski jezik  – 1 izvršitelj (8 sati tjedno).

 

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu („Službene novine F BiH“ broj: 26/16. i 89/18.) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 8/00, 4/04, 5/04, 8/06), te važećim pravilnicima sukladno Nastavnim planom i programom za srednju školu – kadrovskim uvjetima i profilu nastavnika.

 • Za radno mjesto spremačice završena najmanje osnovna škola
 • Za ostala navedena radna mjesta završena VSS

Potrebna dokumentacija za natječaj (original ili ovjerena kopija):

 1. prijava na natječaj, koja mora sadržavati točnu adresu, kontakt telefon i radno mjesto za koje se prijavljuje,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. kraći životopis,
 4. rodni list,
 5. uvjerenje o državljanstvu,
 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat posjeduje isto, ne odnosi se za radno mjesto spremačica),
 7. dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem,
 8. dokaz o radnom stažu (uvjerenje zavoda za MIO).

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dužni su dostaviti:

 1. uvjerenje o radnoj sposobnosti,
 2. uvjerenje o nekažnjavanju,
 3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Napomena: Sukladno članku 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (Narodne novine HNŽ br. 6/18., 4/21., 7/22. i 11/23.) prioritet pri upošljavanju pri jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona, ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokumentaciju kojom se dokazuje pripadnost braniteljskoj populaciji, odnosno dokumentaciju propisanu  privitkom 1. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji  („Narodne novine HNŽ-a“ br. 1/24).

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete tražene Natječajem, Natječajno povjerenstvo će provesti pismeno testiranje i intervju sukladno Poslovniku o radu Natječajnog povjerenstva.

Pismeni dio će se održati 22. 3. 2024. (petak) u 11:15 sati u prostoru Škole (ne odnosi se na radno mjesto  a) 22.).

Intervju za sve kandidate održat će se 25. 3. 2024. (ponedjeljak) u 10:00 sati u prostoru Škole.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Napomena: Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo putem pošte, te se ista može preuzeti u tajništvu Škole.

Prijave na natječaj dostaviti poštom na adresu:

Srednja škola Čapljina

Ruđera Boškovića 9

88300 Čapljina

s naznakom
„Za Natječajno povjerenstvo“

Categories: Vijesti