Grupa učenika 3.b razreda, tehničara za elektroenergetiku, su na radioničkim vježbama spojili stečeno znanje iz stručnih predmeta s praktičnim radom uz pomoć profesorice Dijane Oršulić.

Projekt je realiziran na način označavanja termoelektrana i hidroelektrana na nacrtanoj karti Bosne i Hercegovine. Time je zorno prikazan elektroenergetski sustav u Bosni i Hercegovini.

PODJELA SVJEDODŽBI

28.lipnja 2019.

    8,00 sati

R.br.

Razred

Razrednik

Učionica

1.  

IV1

Marina Obradović

23

2.

IV2

Marina Krmek

3

3.

IV3

Maja Zovko

 18

4.

IVa

Šime Doko                        

14

5.

IVb

Marko Goluža                  

10

6.

IVc

Valentina Spajić    

2

7.

IIId

Martina Perić       

6

8.

IIIe,f

Nikica Lovrić         

5

 

11,00 sati

R.br.

Razred

Razrednik

Učionica

1.

I1

Jozo Lončar 

 13

2.

II1

Marinela Vučić 

12

3.

II2

Višnja Mandrapa 

20

4.

III1

Mirela Ćorić 

19

5.

III2

Vesna Nosić 

16

6.

Ib

Ivana Jerković

18

7.

Id

Ognjenka Jurković

5

8.

Ia,e

Anela Rozić Vrankić

9

9.

Ig,h

Ankica Alilović

10

10.

IIa

Dinko Pervan        

3

11.

IIb

Nataša Jovanović 

21

12.

IId

Adrijana Rajič        

7

13.

IIe,f

Mario Petrušić  

6

14.

IIg

Marijofil  Rupčić   

8

15.

IIh

Maja Katura          

17

16.

IIIb

Marijana Raič       

14

17.

IIIh

Marijana Džeba     

2

Napomena: Učenici koji su upućeni na popravni ispit, moraju isti prijaviti  28. lipnja 2019. – popuniti prijavnicu koju će preuzeti kod razrednika.

N A T J E Č A J

ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED

SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

Srednja škola Čapljina planira u školskoj 2019./2020. godini u I. razred upisati sljedeća zanimanja/program:

-        ČETVEROGODIŠNJI PROGRAMI

o   opća gimnazija

o   tehničar za elektroenergetiku

o   poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut

o  hotelijersko-turistički tehničar

-        TROGODIŠNJI PROGRAMI

o   Kuhar

o   Konobar

o   Prodavač

o   Automehaničar

Pravo prijave na natječaj za upis u prvi (I.) razred srednje škole pod jednakim uvjetima imaju:

-        kandidati koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;

-        učenici s posebnim potrebama, temeljem odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

-        Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju:

o   prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi);

o   izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list;

o   svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;

o   uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu;

o   druge relevantne dokumente.

-    

 UPIS KANDIDATA KOJI DOLAZE IZ INOZEMSTVA

(1) Kandidati koji su jedan od ili oba posljednja razreda osnovne škole završili u inozemstvu, natječu se za upis u srednju školu temeljem svjedodžbi za te razrede i rješenja o nostrifikaciji svjedodžbi koje izdaje Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K.

(2) Rješenje o nostrifikaciji kandidat može dostaviti školi naknadno, a najkasnije do kraja rujna 2019. godine.

UPIS KANDIDATA STRANIH DRŽAVLJANA

Kandidati strani državljani mogu se upisati u srednju školu uz posebnu suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

 

.   Prijavljivanje, izbor kandidata i upis vrši se u tri upisna roka.

Opis postupka

Prvi upisni rok

Drugi upisni rok

Treći upisni rok

Prijava kandidata

24.6.2019.

27.6.2019.

26.8.2019.

Objava rezultata na školskoj oglasnoj ploči

25.6.2019.

28.6.2019.

27.8.2019.

Upis kandidata

25.6.2019.

28.6.2019.

27.8.2019.

KRITERIJI ZA IZBOR

B.1. BODOVI DOBIVENI NA TEMELJU USPJEHA

(1) Bodovi na osnovi uspjeha dobivaju se kao zbroj prosječne ocjene uspjeha u VI. i VII. razredu osnovne škole, općeg uspjeha i prosjeka ocjena relevantnih predmeta zaokruženo na dvije decimale u posljednja dva razreda osnovne škole.

(2) Na osnovi uspjeha moguće je steći najviše 25 a najmanje 10 bodova.

Primjer izračuna maksimalnog broja bodova

Razred

Kriterij

Broj maksimalnih bodova

VI.-VII.

Prosječna ocjena uspjeha

5

VIII.

Opći uspjeh

5

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5,00

IX.

Opći uspjeh

5

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5,00

(3) Ako učenik u osnovnoj školi nije imao neki od nastavnih predmeta relevantnih za utvrđivanje uspjeha ili broja bodova za upis u srednju školu, za taj se predmet uzima ocjena općeg uspjeha učenika.

(4) Učenik generacije i učenik bez oba roditelja upisuje se izravno, uz uvjet da zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet upisa.

(5) Učenik generacije osnovne glazbene škole upisuje se izravno, pod uvjetom da zadovoljava minimalni bodovni prag za upis.

(6) U gimnazije se mogu upisati učenici koji imaju najmanje 22 boda, a u tehničke i srodne četverogodišnje škole najmanje 16,5 bodova.

(7) U umjetničku likovnu školu se mogu upisati učenici s najmanje 15,5 bodova.

(8) Za trogodišnje programe ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.

(9) Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbroj bodova, njihovo međusobno rangiranje obavlja se na temelju viših prosječnih ocjena učenika iz posebno označenih nastavnih predmeta u tablicama

(8)

Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata

  1. Gimnazije

Obrazovni programi

Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata

opća gimnazija, jezična gimnazija,

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest, zemljopis

   

2. Četverogodišnji strukovni programi

 

strojarstvo, elektrotehnika, graditeljstvo

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura

ekonomija i trgovina, upravno pravo, ugostiteljstvo i turizam

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest, zemljopis

Poljoprivreda

hrvatski jezik, matematika, kemija, biologija, tehnička kultura

   
  1. Trogodišnji strukovni programi

Područje rada/zanimanje

Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata

strojarstvo, elektrotehnika,

hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura

ekonomija i trgovina

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, zemljopis

ugostiteljstvo i turizam

hrvatski jezik, strani jezik, kemija, biologija

 

 

B.2. DODATNI ELEMENTI VREDNOVANJA

(1) Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti i darovitosti učenika, a dokazuju se i vrednuju na osnovi:

  1. a) provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti;
  2. b) rezultata postignutih na natjecanjima u znanju iz relevantnih predmeta;
  3. c) rezultata postignutih na športskim natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini;
  4. d) rezultata postignutih na ostalim vrstama natjecanja na državnoj i međunarodnoj razini;
  5. e) završetka osnovne glazbene škole koja je upisana u registar škola.

(2) Kada se vrši provjera znanja i sposobnosti za određene programe, škola jasno utvrđuje načine i vrijeme provjere, mjerila i kriterije za provjeru znanja i sposobnosti učenika, a donosi ih Nastavničko vijeće na prijedlog stručnih aktiva.

(3) Provjeri znanja iz stavka 1. alineja a. mogu pristupiti samo kandidati koji imaju minimalni broj bodova utvrđen u Kriterijima za izbor u ovom Natječaju.

(4) Kandidatu koji je završio osnovnu školu i šest razreda osnovne glazbene škole dodjeljuju se dva dodatna boda za upis u sve obrazovne programe.

B.2.3.VREDNOVANJE REZULTATA NA NATJECANJIMA

(1) Vrednuje se i boduje rezultat kandidata postignut na županijskom natjecanju u znanju iz relevantnih predmeta za izbor, koja se provode u organizaciji Zavoda za školstvo/Pedagoškog zavoda, odnosno na natjecanju na entitetskoj, državnoj ili međunarodnoj razini koje verificira Zavod za školstvo/Pedagoški zavod, a koje je kandidat postigao u posljednja četiri (4) razreda osnovnog obrazovanja. Ako je kandidat sudjelovao na više natjecanja, ili na natjecanjima iz više područja relevantnih za program u koji se upisuje, vrednuje mu se isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

(2) Kriterij bodovanja su osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na županijskoj, entitetskoj te međunarodnoj ili državnoj razini.

(3) Vrednuje se i boduje rezultat kandidata postignut na športskom natjecanju na državnoj ili međunarodnoj razini, a koji je kandidat postigao u posljednja dva (2) razreda osnovnog obrazovanja, što se dokazuje odgovarajućom potvrdom granskog športskog saveza. Vrednuje se isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

(4) Kriterij bodovanja su osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnoj ili državnoj razini.

B.4. UPIS KANDIDATA SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA

(1) Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole, odnosno programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.

(2) Učenik se javlja na natječaj u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju koje obvezno prilaže na natječaj.

U subotu, 30. ožujka 2019. godine, u  Gimnatiji fra Grge Martića u Mostaru, održano je 26. federalno natjecanje iz matematike,  u organizaciji Udruge matematičara "Ruđer Bošković".  Na natjecanju je sudjelovalo 230 učenika. Sudjelovali su i učenici naše škole i to Ana Previšić i Luka Džalto (I. razred), Lucija Dodig i Gabrijela Vidić (II. razred), Ivan Pažin i Mihaela Blažević (III. razred), Sanja Bilić, Josip Perić (IV. razred). Učenici su u Mostar isli u pratnji profesorica Marine Sušac i Magdalene Brajković.

Luka Džalto, učenik prvog razreda gimnazije , osvojio je 3. mjesto. Čestitke Luki i profesorici Magdaleni Brajković.

U matematici postoji jedan poseban broj, tajnovit, utkan u samu srž zakonitosti svemira.

Simbolično, 14. ožujka u svijetu se obilježava kao Dan broja Pi. Otkrili su ga Babilonci prije više od 4000 godina. Slavni matematičar Arhimed, koji je živio u 2. stoljeću prije Krista, prvi je točno procijenio vrijednost broja Pi. Danas je već poznato više od 13 trilijuna znamenaka. 
Učenici naše škole taj su dan obilježili uglavnom na izbornom predmetu iz matematike, provjerili su svoje dosadašnje znanje o tom čudesnom broju, istražili neke zanimljivosti te na taj način proširili svoje znanje. S profesoricom Marinom Sušac 12 učenika gimnazije posjetilo je odjele 9. razreda Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini. Pi je uspio zaintrigirati matematičare, fizičare, slikare, glazbenike i mnoge druge, tako su naši gimnazijalci na zanimljiv i zabavan način prenijeli svoje znanje i zanimljivosti mlađim generacijama.
Antea Dragičević

Preventivni program Srednje škole Čapljina radi i na suradnji i komunikaciji učenika osnovnih i srednjih škola. U skladu s tim, odrađena je radionica za učenike na temu „Upoznaj prijatelja“. Ciljevi ove radionice su stvarati prijateljske odnose među mladima, razvijati načine komunikacije pri upoznavanju, razvijati vlastito mišljenje, poticati na suradnju i na uvažavanje tuđeg mišljenja. Sudjelovali su učenici iz Osnovne škole „Čapljina“, Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići,  PŠ Domanovići, te učenici iz Srednje škole Čapljina. Radionicu je vodila pedagoginja Srednje škole Čapljina Dijana Ivanković. Pedagozi navedenih osnovnih škola su se pobrinuli za dolazak svojih učenika na čemu im zahvaljujemo. Nadamo se još ovakvim i sličnima druženjima i radu.

Dana 11. ožujka 2019. u Srednjoj školi Čapljina održano je školsko natjecanje SPELLING BEE (Pčelica sricanja) u kojem su sudjelovali učenici prvog i drugog razreda opće gimnazije te prvog razreda računalnih tehničara u strojarstvu. Pobjednica natjecanja je Matea Previšić (II.2), a drugo mjesto osvojila je Lucija Dodig (II.2).

Učenice će u svibnju Školu predstavljati na regionalnom natjecanju koje će se održati u Mostaru.

Čestitke učenicama i puno uspjeha na regionalnom natjecanju.

Aktiv profesora hrvatskoga jezika poziva zainteresirane  učenike na školsko natjecanje u pisanju poezije. Mogu se prijaviti svi učenici Srednje škole Čapljina s jednom autorskom pjesmom koju trebaju do 10. veljače 2019. predati svome profesoru hrvatskoga jezika. Učenik natjecatelj sam određuje temu pjesme. Pobjednik školskoga natjecanja  sudjelovat će (u ožujku) na županijskome natjecanju u Mostaru.  U Mostaru će biti održano i natjecanje  u recitiranju te se zainteresirani učenici mogu, također, javiti profesorima hrvatskoga jezika. Autor  pobjedničke pjesme može, ali ne mora recitirati svoju pjesmu na županijskome natjecanju.   

RODITELJSKI SASTANCI

 

Petak, 28.12.2018.

Gimnazija i strukovne škole

 Vrijeme održavanja: 11:00 sati

Red. broj

Odjel

Razrednik/ca

Učionica

1.

I.1

Jozo Lončar, prof.

13

2.

II.1

Ivana Barišić, prof.

12

3.

II.2

Višnja Mandrapa, prof.

20

4.

III.1

Mirela Ćorić, prof.

19

5.

III.2

Vesna Nosić, prof.

16

6.

IV.1

Marina Obradović, prof.

23

7.

IV.2

Marina Krmek, prof.

3

8.

IV.3

Maja Zovko, prof.

18

9.

1.a,e

Anela Rozić-Vrankić, prof.

9

10.

1.b

Ivana Jerković, prof.

17

11.

1.d

Ognjenka Jurković, prof.

5

12.

1.g,h

Ankica Alilović, prof.

10

13.

2.a

Dinko Pervan, prof.

1

14.

2.b

Nataša Jovanović, prof.

21

15.

2.d

Adrijana Rajič, prof.

7

16.

2.e,f

Mario Petrušić, prof.

N2

17.

2.g

Marijofil Rupčić, prof.

14

18.

2.h

Maja Katura, prof.

22

19.

3.b

Marijana Raič, prof.

N1

20.

3.d

Martina Perić, prof.

6

21.

3.e,f

Nikica Lovrić, prof.

N3

22.

3.h

Marijana Džeba, prof.

2

23.

4.a

Šime Doko, prof.

11

24.

4.b

Marko Goluža, prof.

24

25.

4.c

Valentina Spajić, prof.

4

 

RASPORED  POLAGANJA MATURE i ZAVRŠNOG ISPITA

PREDMET

DATUM POLAGANJA

DAN POLAGANJA

VRIJEME POLAGANJA

ODJELJENJE

UČIONICA

OBRANA ZAVRŠNOG RADA (strukovna škola)

4.siječnja 2019.godine

Petak

9. sati

4.a

Uč. 14

HRVATSKI JEZIK

(Pismeni dio ispita)

7.siječnja 2019.godine

Ponedjeljak

9. sati

4.a

Uč. 14

STRUKOVNI SADRŽAJI (Pismeni dio ispita)

8.siječnja 2019.godine

Utorak

9. sati

4.a

Uč. 14

HRVATSKI JEZIK

(Usmeni dio ispita)

10.siječnja 2019.godine

Četvrtak

9. sati

4. a

Uč. 14

STRUKOVNI SADRŽAJI (Usmeni dio ispita)

11.siječnja 2019.godine

 Petak

9. sati

4.a

Uč. 14

 

Adresa

Srednja škola Čapljina

Ul. Ruđera Boškovića 9

88 300 Čapljina

Hercegovačko-neretvanska županija

Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel:  +387 36 805 - 006

Fax: +387 36 807 - 506

E-mail: sscaplj@tel.net.ba